[b]texte[/b] = texte
[i]texte[/i] = texte
[u]texte[/u] = texte
[big]texte[/big] = texte
[small]texte[/small] = texte
[strike]texte[/strike] = texte
[color=red]texte[/color] = texte
[color=green]texte[/color] = texte
[color=blue]texte[/color] = texte
[color=yellow]texte[/color] = texte
[color=purple]texte[/color] = texte
[color=olive]texte[/color] = texte
:smile: =
:love: =
:grr: =
:fou: =
:fou2: =
:bigsmile: =
:snif: =
:lol: =
:hein: =
:triste: =
:tongue: =
:chinois: =